Juridische gegevens/Privacy Statement

Privacy Statement Warenhuis Post

 

De bescherming van de privacy van u bij het bezoeken van onze website is van groot belang voor een verantwoord gebruik van onze aanbiedingen en onze website. Met deze informatie over de gegevensbescherming willen wij duidelijk maken hoe zeer wij ons inzetten voor veiligheid en betrouwbaarheid, doordat wij de privacy en het persoonlijkheidsrecht van elke gebruiker van deze website beschermen, en willen wij u duidelijk maken op welke manier wij van uw persoonlijke gegevens gebruik maken.

1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een persoon die u aan ons bij uw bezoek aan onze website beschikbaar kunt stellen. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Daarnaast komen bij een bezoek aan onze website om technische redenen automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals het IP-adres dat uw internet access-provider aan uw computer toekent bij de verbinding met internet, of informatie over de internetsite van waaruit u onze website heeft geopend, of over de door u gebruikte internet-browser (technische informatie).

2. Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij en voor welke doeleinden?

Wij zullen de door u bij het bezoek aan onze website aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken zoals is vastgelegd in de wet of zoals van tevoren aan u medegedeeld. Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt na door u verleende toestemming bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst wil afsluiten, met ons per telefoon of e-mail of wanneer u ons op andere wijze informatie wenst toe te sturen en ons daarvoor uw gegevens ter beschikking stelt.

Voor de afsluiting en afhandeling van overeenkomsten en voor overige diensten zoals nieuwsbrieven met informatie over nieuwe producten hebben wij gegevens nodig zoals naam, adres of e-mailadres. Dit is per geval verschillend.

Daarnaast worden persoonlijke gegevens en technische informatie door ons opgeslagen en gebruikt voor zover dit nodig is om misbruik of overige illegale activiteiten op onze website te voorkomen en zo nodig of strafrechtelijk te kunnen vervolgen, bijvoorbeeld voor het behoud van de gegevensveiligheid bij inbreuk op onze IT-systemen.

Tenslotte worden uw gegevens nog opgeslagen en gebruikt voor zover wij daartoe juridisch zijn verplicht, bijvoorbeeld op grond van overheids- of justitiële voorschriften, en ter behartiging van onze rechten en aanspraken en indien dit in het kader van een juridische procedure noodzakelijk mocht zijn.

3. Welke technologie wordt bij onze website gebruikt?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die ons de mogelijkheid bieden om u als geregistreerde klant te herkennen en u het bezoek van onze website aangenamer te maken. Daartoe behoren bijvoorbeeld voorgeprogrammeerde instellingen voor de presentatie van onze website en winkelwagenfuncties, maar ook productpresentaties waarin u eventueel geïnterreseerd bent. Deze cookies worden op uw computer opgeslagen en alleen doorgestuurd aan onze servers wanneer u onze website bezoekt. U heeft de mogelijkheid de op uw computer opgeslagen cookies in te zien en te wissen en de omgang met cookies algemeen via de instellingen van uw internet-browser te controleren. Verdere informatie hierover is verkrijgbaar bij de fabrikant of via de hulpfunctie van uw internet-browser.

4. Worden uw persoonlijke gegevens aan derden ter beschikking gesteld?

Deels laten wij gegevens verwerken door dienstverlenende bedrijven die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. Deze bedrijven mogen uitsluitend volgens onze aanwijzingen te werk gaan en deze bedrijven worden zorgvuldig door ons uitgekozen.

Tenslotte worden uw gegevens binnen het kader van de bestaande wetten op de gegevensbescherming ter beschikking gesteld aan derden of aan overheidsinstanties voor zover wij daartoe verplicht zijn krachtens overheidsvoorschriften of juridische voorschriften of indien dit noodzakelijk is in het kader van een strafrechtelijke vervolging of om onze rechten en belangen te behartigen of geldend te maken.

5. Zijn uw persoonlijke gegevens bij ons veilig?

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht.

6. Uw rechten die met uw persoonlijke gegevens zijn verbonden.

U heeft wettelijke rechten op informatie over uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en op correctie, verwijdering en blokkering van deze persoonlijke gegevens. Van deze rechten kunt u op de snelste, eenvoudigste en gemakkelijkste manier gebruik maken indien u een mail stuurt met het verzoek deze persoonlijke gegevens te verwijderen. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist maar wel voor alle andere doeleinden geblokkeerd.

U wenst geen informatie meer van ons te ontvangen of uw wenst uw toestemming te in te trekken?

U kunt het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, voor markt- en meningsonderzoek te allen tijde blokkeren of uw toestemming voor toekomstig gebruik van uw gegevens intrekken. Uw blokkering of intrekking kunt u middels een e-mail aan ons kenbaar maken. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de verwerking van uw blokkering/herroeping binnen onze systemen enige tijd vergt en u dus tussentijds mogelijk nog e-mails van ons zult ontvangen.

7. Links op internetpagina's van andere bedrijven.

Onze website bevat links naar internetsites van andere bedrijven waarmee wij bijvoorbeeld voor bepaalde productaanbiedingen samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter gegevensbescherming van andere internetsites. Informatie over de gegevensbescherming van deze bedrijven vindt u eventueel op deze internetsites zelf.

8. Vragen over de gegevensbescherming?

Indien u nog vragen heeft over de gegevensbescherming of indien u gebruik wenst te maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

9. Wijzigingen van deze informatie over de gegevensbescherming.

Wij willen onze klanten steeds een interessant productassortiment kunnen aanbieden en zullen daarom het assortiment continu aanpassen aan de wensen van onze klanten. Daardoor kan het noodzakelijk zijn dat ook deze informatie over de gegevensbescherming moet worden aangepast. Wij adviseren daarom regelmatig te controleren of wijzigingen in deze pagina werden aangebracht.

10. Sociale netwerken.

Op onze website komt u zogenaamde social plug-ins tegen van verschillende sociale netwerken (bijvoorbeeld de „Vind ik leuk”-knop van Facebook). Als u lid bent van een sociaal netwerk en op de betreffende social plug-in klikt, heeft de aanbieder van het sociale netwerk de mogelijkheid om informatie over uw bezoek aan onze website te koppelen aan uw profielgegevens op het sociale netwerk. Op de sites van de diverse sociale netwerken kunt u meer informatie vinden over deze functionaliteit.

Bij het openen van één van onze webpagina’s die een dergelijke plug-in bevat, haalt uw browser de plug-in op bij de servers van social plug-in en geeft deze weer op onze webpagina. Het kan zijn dat daarbij cookies of zogenaamde „web beacons” op uw computer worden opgeslagen.

Als u geen gebruik wilt maken van deze functies, raadpleeg dan de instelmogelijkheden van uw browser voor het gebruik van cookies en web beacons. Deze informatie vindt u bij de producent van de browser of bij de aanbieders van de zogenaamde browser-extensies en -plug-ins

Alle rechten worden voorbehouden. Beschikbaarstelling aan derden en vermenigvuldiging van de inhoud van de WarenhuisPost-website of van delen daarvan is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Warenhuis Post vof niet toegestaan.

 

 

 

Juridische gegevens Warenhuis Post

 

 

Copyright en gebruiksbeperkingen

Warenhuis Post heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Warenhuis Post en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van warenhuispost.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar warenhuispost.nl, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. Warenhuis Post behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van de warenhuispost.nl website.

-Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.warenhuispost.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de Warenhuis Post website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van Warenhuis Post website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Disclaimer

De gegevens over Warenhuis Post op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Warenhuis Post te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Warenhuis Post kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.


Warenhuis Post
Lievelderstraat 16
7141 BL Groenlo
T. 0544 461 619
E. info@warenhuispost.nl

Openingstijden

Ma:13:00 - 18:00
Di - Do:08:30 - 18:00
Vr:08:30 - 20:00
Za:08:30 - 17:00Groenlo.nl